Projekty

Mezi naše nejvýznamnější projekty patří:

2014 - Dobrovolnické česko-lichteinšteinské zkušenosti

Cílem projektu je navázání a rozvoj partnerské spolupráce s partnerskou organizací v Lichtenštejnsku, a příprava společného projektu. Cílem spolupráce je posílení přímé výměny zkušeností a osvědčených postupů. Hlavním tématem připravovaného projektu je posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti a to výše zmíněnými formami. Konkrétně pak realizací workshopů pro středoškolské studenty v oblasti dobrovolnictví a jejího uplatnění při posilování funkcí občanské společnosti.  Podpořeno  grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz            www.eeagrants.cz

 

2014 - Hledání environmentálních partnerů v Norsku

Cílem projektu je navázání kontaktu a partnerství minimálně s jedním ze čtyř vytipovaných subjektů z donorských států, konkrétně z Norska, s nímž by mohl být realizován následný projekt předkládaný do grantové výzvy FNNO. Cílem je návštěva donorského státu a navázání spolupráce. Návštěvy se zúčastní tři zaměstnanci ze strany žadatele, kterým je česká NNO, a bude trvat 4 dny, s cestou 6 dní. Sídlo potenciálních partnerů je v Oslu a v okolí, sídlo nejvzdálenějšího z nich je v Trondheimu, cca 500 km od Osla. Předpokládaný termín návštěvy je listopad 2014.  Podpořeno  grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz            www.eeagrants.cz

2014 - Mezinárodní workcamp

Již 2. ročník mezinárodního čtrnáctidenního workcampu pro dobrovolníky ze zahraničí v bývalém vojenském areálu u obce Mikulovice v termínu 22.7. - 4.8.2014. Podstatou projektu je mezikulturní výměna mezi zahraničními účastníky a místními obyvateli. Mladí dobrovolníci v rámci projektu budou pomáhat s realizací úprav starého dřevěného vojenského skladu, především dělání hliněných omítek či výrobě dřevěného nábytku. Projekt je podpořen ze dvou zdrojů. Velkou část finančních prostředků poskytla firma Johnson Controls Inc. Zároveň projekt vyhrál soutěž pořádající ERA jako jeden z nejzajímavějších projektů v republice.
15.00

2013 - Mezinárodní workcamp pro přírodu a památky

Cílem projektu bylo uspořádání čtrnáctidenního mezinárodního workcampu (14. - 27.8.2013) pro dobrovolníky ze zahraničí v bývalém vojenském areálu u obce Mikulovice, rozvíjení pozitivních mezilidských vztahů a propagace dobrovolnictví. Podstatou projektu byla propagace dobrovolnictví praktickým příkladem na činnostech v ochraně přírody a památek, rozvoj mezikulturních vztahů prostřednictvím setkání a krátkodobého soužití lidí různých národností a kultur, obnova venkova a péče o krajinu, podpora a rozvoj tolerance ve společnosti, kontakt místní a mezinárodní komunity. Na realizaci workcampu jsme spolupraovali s neziskovou organizací INEX-SDA, která zajistila prostřednictvím mezinárodní sítě svých zahraničních partnerských organizací pro projekt účast zahraničních i českých účastníků. Zároveň z řad dobrovolníků vyškolila a připravila vedoucí projektu s potřebnými jazykovými znalostmi, kteří o zahraniční účastníky po celou dobu workcampu pečovali. Naše organizace pro účastníky zajistila pracovní (práce na tvorbě stezky, práce na přípravě kulturní akce) a zážitkový program (přednášky, exkurze, herní a tvořivý program). Akce byla finančně podpořena z prostředků Olomouckého kraje..

 

2013 - Stezkou člověka a přírody

Projekt je zaměřen na vybudování interaktivní naučné stezky v bývalém vojenském areálu u obce Mikulovice u hranic s Polskem. Stezka představí veřejnosti přírodní bohatství areálu ve spojení s tématem vztahu člověka a přírody a krajiny. Do tvorby stezky budou zapojeni místní obyvatelé, žáci základních a středních škol a mladí dobrovolníci z celé republiky prostřednictvím svých nápadů, návrhu a vlastní práce. Následně bude stezka sloužit široké veřejnosti k poznání přírodního bohatství a zákonistostí, environmentální výchově škol a šetrné turistice zaměřené na poznávání přírodně hodnotných míst v jesenickém regionu. Projekt je podpořen z prostředků  Ministerstva životního prostředí a je registrován pod číslem 73/32/13.

2012 - Setkání pod jesenickou jabloní

„Setkání pod jesenickou jabloní" originálně kombinuje vzdělávání, praktickou péči o přírodu a krajinu, inspirující prostředí a tzv. „zážitkovou andragogiku". Na 7 podvečerních či jednodenních, 5 víkendových a 2 prázdninových týdenních akcích přeneseme zkušenosti a metodiku environmentálně zážitkových akcí pro mládež do akcí pro dospělé. Na těchto akcích se mladí lidé a místní obyvatelé seznámí prakticky a v neformální atmosféře s různými environmentálními tématy a navštíví lokality zajímavé z hlediska trvale udržitelného života. Svou prací a nápady také přispějí k rozvoji těchto lokalit, zejména starých sudetských sadů. Hlavním cílem projektu je skrze informování veřejnosti a vzdělávací aktivity, postavené na principech environmentálně zážitkové pedagogiky a andragogiky a přímém kontaktu s přírodou, prohlubovat vztah lidí k životnímu prostředí Jesenicka a motivovat je k životnímu stylu na principech udržitelného života a k angažovanosti v ochraně životního prostředí. Projekt je částečně financován Nadací OKD a je registrován pod č. 1231094.

 

2012-2014 - Přátelé přírody Jesenicka

Jádrem naší činnosti, které nám v regionu v průběhu minulých let, vytvořilo dobré jméno a největší podporu veřejnosti je environmentální výchova pomocí dobrovolnictví, zážitkové pedagogiky a inspirujícího prostředí na víkendových a prázdninových akcích. V návaznosti na tuto činnost se vytvořily některé další velice dobré programy a výsledky - podporovatelé - patroni Hnutí Brontosaurus Jeseníky, správcové pramenů, environmentální regionální Zpravodaj Cesty ke kořenům). A stejně jako u programů, i mezi místy, na kterých jsme v průběhu let působili a zanechali tam „svou stopu", se na Jesenicku vygenerovaly tři lokality, kde vnímáme silnou dlouhodobou perspektivu a potenciál.  Cílem projektu je rozvoj všech těchto 3 aktivit včetně zkvalitnění naší práce směřující k efektivnější a lépe koordinované práci, kvalitnějšímu působení na veřejnost. Sub-projekt č. 70-BG-072 je financován z Programu švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím Nadace Partnerství.

Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt Přátelé přírody Jesenicka.

 

2010-2012 - Péčí o jesenickou krajinu k novému zaměstnání (Nově s Jesenickem)

Cílem projektu je integrace vyloučených skupin na trhu práce skrze vyškolení a následné zaměstnání v péči o životní prostředí, veřejnou zeleň a permakulturní zahrady. Společně s Hnutím Brontosaurus Jeseníky jako hlavním řešitelem na projektu spolupracují 2 neziskové organizace - Silezika a Ester. Projekt reg. č. CZ.1.04/3.3.05/56.00168 je plně financován z prostředků Evropského sociální fondu skrze Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

2010 Bolestná místa jesenicko-nyského pohraničí

Cílem projektu je vytvořit zajímavé místo v místě bývalého vojenského tábora s informačními naučnými panely doprovázené dřevěnými sochami rozmanitých postav z pohádek a pověstí ve spolupráci s polským partnerem. Aktivity předkládaného projektu jsou určeny všem milovníkům historie a přírody jesenicko-nyského regionu. Místo by mělo navozovat dojem odpočinku a duševního obohacení, hravou a důstojnou formou se stát "památníkem" historických procesů. Projekt reg. č. CZ.3.22/3.3.07/10.02067 byl podpořen z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd z prostředků ERDF "Překračujeme hranice".

2009-2011 - Informační centra environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (Přírodě OK+)

Od května 2009 jsme se stali partnery v projektu „Informační centra environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty" (Přírodě OK+), který má za cíl udržet stávající síť ekoporadenských center, která byla vytvořena v letech 2006 - 2008 v rámci projektu Informační centra environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Přírodě Olomouckého kraje!
V rámci tohoto projektu HBJ provozujeme ekoporadnu, pořádá kulturně-osvětové akce pro veřejnost např. Den Země, Rozezvučení Tančírny, odborné přednášky, či je z něj financováno vydávání Zpravodaje Cesty ke kořenům a výstavy podněcující zájem laiků o témata životního prostředí a udržitelného rozvoje a ekologické vzdělávání dospělých. Projekt potrvá do dubna roku 2011. Projekt je hrazen převážně ze zdrojů SFŽP (Národní programy).

2009-2011 Partnerství v projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů

Od března 2009 jsme se stali partnery města Jeseník a 5 základních škol v projektu Zvyšování kvality vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů, v rámci kterého podporujeme Environmentální výchovu, vzdělání a osvětu na Jesenicku. V rámci projektu pořádáme pro partnerské základní školy výukové programy s přírodovědnou tématikou v učebnách, ale také v terénu. Projekt potrvá do června roku 2011. Je plně hrazen z prostředků ESF - OP VK (GG Olomouckého kraje).

2010-2012 - Environmentální inspirace do škol (Přírodě OK2) 

V roce 2009 jsme připravovali společně s dalšími 5 organizacemi z Olomouckého kraje projekt Environmentální inspirace do škol, jehož cílem je přispění k realizaci vzdělávací kurikulární reformy na území Olomouckého kraje. V rámci toho projektu se plánuje rozšířit nabídku výukových programů o další školy, vydání metodických materiálů pro učitele a pořádání vzdělávacích seminářů. Projekt je plně hrazen z prostředků ESF - OP VK (GG Olomouckého kraje).

2010 -  Kampaň Dobrovolníci pro přírodu a památky  

V rámci přípravy na Evropský rok dobrovolnictví jsme uspořádali dobrovolnických akcí, vytvořili dobrovolnický web a vydali brožuru pro dobrovolníky. Projekt hrazen převážně z prostředků MŠMT.

K projektu byly vytvořeny také webové stránky: http://dobrovolnictvi.jeseniky-brontosaurus.cz

2006-2010 je HBJ hlavní koordinátor Ekosoutěže,

Ekosoutěž HBJ organizuje společně s Technickými službami Jeseník a.s., ve které soutěží třídní kolektivy základních škol ve sběru tříděného odpadu a v dalších disciplínách s tématikou odpadů (v posledních dvou letech účast přes 700 dětí). Například v letech 2009 a 2010 podpořeno z prostředků MŽP.

2010 Horskou stezkou Vincenze Priessnitze jesenicko-nyským pohraničím    

Připravovali jsme projekt Horskou stezkou Vincenze Priessnitze jesenicko-nyským pohraničím - podstatou tohoto projektu je jednak stezku vybudovat, ale také hlavně získat pro její tvorbu obyvatele česko-polského pohraničí tak, aby to byla především "jejich stezka", ke které si vytvoří vztah. Horská stezka bude navazovat již na stávající stezku, která byla otevřena v roce 2005. Projekt reg. č. CZ.3.22/3.3.07/09.01357 byl podpořen z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd z prostředků ERDF "Překračujeme hranice". K projektu byly vytvořeny webové stránky: http://stezka.jeseniky-brontosaurus.cz

2010 Etno napříč hranicí   

Cílem bylo prohloubit stávající spolupráci českopolských bubenických nadšenců a zapojit do zajímavých aktivit nové účastníky, občany a instituce v regionu. Malá "bubenická" tradice na Jesenicku již existovala pod názvem "Bubnování - hraní na africké bubny", avšak postrádala
oficiální záštitu a kvalitní hudební zázemí. Základní myšlenkou projektu bylo připravit a zorganizovat komplexní nabídku hudebních aktivit, navazující na toto "bubnování", s přesahem na česko-polský folklor, tradice a zvyky v regionu. Projekt reg. č. CZ.3.22/3.3.07/10.01749 měl oslovit širokou veřejnost, pozvednout společenské dění v regionu a přispět tak k jeho propagaci a pozitivnímu rozvoji. Byl podpořen z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd z prostředků ERDF "Překračujeme hranice".

2009 Jesenicko - Cesta ke kořenům

Cílem projektu Jesenicko - Cesta ke kořenům byla obnova místního přírodního a kulturního dědictví s co největším zapojením místní komunity, konkrétně výstavba pramene u obce Horní Lipová, který by nesl jméno po zesnulém historikovi a velkém znalci Jesenicka, Tomáši Knoppovi, a projednání s veřejností jednak výstavby tohoto pramene a jednak možností záchrany další památky - Božích Muk nad obcí Písečná. Projekt byl ukončen 30.11.2009.

2007-2008 - Správcové kořenů Jesenicka, aneb o Rychlebech a Jesenikách společně

Oživení místních komunit při spolupráci jejich obyvatel na dobrovolné a aktivní péči o přírodní a kulturní bohatství jejich kraje. Projekt stavěl na tom, že pro místní obyvatele i návštěvníky je Jesenicko atraktivní místo k životu i k návštěvě, a jeho cílem bylo dobré jméno, aktivita a stabilita neziskových organizací. Výstupy projektu byly: 30 ošetřených stromů v zaniklých osadách a 2 obnovené drobné památky, 6 dobrovolnických akcí celkem přes 100 účastníků, 10 zájemců o správcování památek, 10 článků v místním tisku o akcích projektu, 5 zpracovaných výstupů z veřejných projednávání, 1 plošné a 2 pravidelná čísla Zpravodaje Cesty ke kořenům, 30 nových Patronů Jesenicka, partnerství 3 organizací, 2 workshopy strategického plánování, hlavní řešitel, hrazeno převážně z prostředků BG FM EHP/Norsko (NROS), Nadace Partnerství.

2006-2008 - partnerství v projektu „Informační centra environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (Přírodě Olomouckého Kraje!)

Širším cílem projektu byl udržitelný rozvoj v Olomouckém kraji. Bezprostředním cílem pak vznik modelové krajské sítě služeb EVVO s cílem působit na občany kraje ve smyslu environmentálně odpovědného jednání k životnímu prostředí. V rámci projektu Přírodě OK bylo založeno 5 nových environmentálně poradenských center, a rozšířena a zkvalitněna činnost stávajících ekocenter. Dále veřejnost systematicky seznamoval s environmentální legislativou, informoval o jejich právech, příležitostech a povinnostech v environmentální oblasti. (Vznik a provoz ekoporadny, vzdělávání veřejnosti na akcích s lektorem - víkendových akcí a ekovečery v čajovém klubu, vzdělávací exkurze pro veřejnost, Den Země v Jeseníku, semináře pro úředníky, časopis pro jesenické dobrovolníky, partner projektu, financováno z ESF OP LZZ.

2008 - The Guidebook for youth!

Hrazeno z prostředků EU programu Mládež v akci (ČNA Mládež) a Visegrad Fundu, hlavní řešitel s polským partnerem.

2006-2007 - Najděme své kořeny

Posilování činnosti nestátních neziskových organizací monitorujících a prosazujících zájmy občanů, ochrana životního prostředí, (projednávání s veřejností. Proběhla plošná regionální anketa. Zjistili jsme náměty občanů na další pamětihodnosti. Prohlubujeme spolupráci s městem, inzerujeme programy a iniciativy občanů do týdenního tisku), hlavní řešitel, hrazeno převážně z prostředků EU programu Transition Facility 2004 (NROS).

2006-2007 „Jsme na hoře"

Pravidelné klubové programy v „Čajovém klubu na hoře" pro mládež, setkávání s mládeži, trávení času, pořádání akcí pro veřejnost (Den Země, ...), hlavní řešitel, hrazeno především z prostředků programu ES Mládež - Future Capital (NIDM - ČNA Mládež), Města Jeseník.

2005 - Naučná stezka Vincenze Priessnitze

Projekt zahrnoval rekonstrukci historických objektů pramenů a vytvoření panelů naučné stezky ve spolupráci s místními lidmi (dokončení a instalace hlavního informačního panelu a panelů u jednotlivých zastavení a vyznačení naučné stezky, projednání návrhu stezky s místními lidmi na otevřeném semináři, slavnostní otevření na podzim 2005 s účastí přes 500 lidí, výborný ohlas projektu v regionu, je přitažlivý pro média a stává se postupně také součástí dokumentů místní správy a samosprávy) - hlavní řešitel projektu, hlavní zdroj MŽP.

2003-2004 - Fundraising programů Cesta ke kořenům a Akce Příroda

Místní program zaměřený na získávání prostředků a propagaci myšlenek obnovy místního kulturního a přírodního dědictví (posílení finanční stability organizace, výtěžek projektu ve výši 663 000 Kč, vytvoření kvalitních fundraisingových materiálů, nárůst popularity a podpory programu Cesta ke kořenům ze strany veřejnosti), hlavní řešitel, financováno především z prostředků programu EU Phare 2002 (NROS), Nadace Partnerství, Olomouckého kraje (OPOK 2003), Ambasády USA (Program SEED).

2003-2004 - Víkendové a prázdninové akce environmentální výchovy

Aktivní zapojení mladých lidí do ochrany přírodního bohatství Jesenicka prostřednictvím kombinace práce a zážitkové pedagogiky a jejich vedení k osvojení principů ekologického jednání a trvale udržitelného života (8 víkendových a 4 prázdninové tábory na ochranu přírody se zážitkovým programem), hlavní řešitel, hrazeno z prostředků Olomouckého kraje (OPOK 2003).

2002-2003 - Akce Příroda - Akce Brontosaurus

Celorepublikový osvětový projekt zaměřený na propagaci pracovních akcí u ekologů praktiků mezi mladými lidmi, náplň akcí byla - praktická pomoc přírodě (40 víkendových akcí), odborné přednášky o životním prostředí, zážitkový program, propagace akcí na festivalech, vydávání časopisu pro dobrovolníky, propagační film. Hrazeno prostředků, NROS (EU Acces - Phare 2000), Nadace Partnerství, Hnutí Brontosaurus (MŠMT).